Kế hoạch khắc phục sau kiểm điểm NQTW 4

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thông (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:31' 16-03-2013
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 1404
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT AN MINH
TRƯỜNG THCS ĐÔNG HƯNG A
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 26 /KH-THCS
Đông Hưng A, ngày 06 tháng 3 năm 2013KẾ HOẠCH
khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm
theo tinh thần nghị quyết Trung ương tư, khóa XI
của Ban lãnh đạo trường Trung học cơ sở Đông Hưng A.


Căn cứ vào Công văn số 38-CV/ĐU ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương tư, khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;
Căn cứ vào Hội nghị Ban lãnh đạo trường ngày 19 tháng 02 năm 2012 về việc họp kiểm điểm tập thể Ban lãnh đạo trường THCS.
Ban ban lãnh đạo trường THCS Đông Hưng A xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương tư, khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Xây dựng kế hoạch để xác định nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành thực hiện việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban lãnh đạo trường theo tinh thần Nghị quyết TW4, khóa XI, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng cơ quan. Đồng thời, làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.
Xây dựng Ban lãnh đạo trường THCS ngày càng vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tập thể. Cụ thể là thực hiện tốt việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, giáo viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ giáo viên - công nhân viên và đảng viên trong cơ quan.
2. Yêu cầu:
Triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết TW4, khóa XI phải nghiêm túc, kiên quyết, tránh tình trạng hình thức, đề ra những biện pháp thực hiện cụ thể, sát với thực tế làm chuyển biến tình hình theo hướng tích cực.
Phát huy vai trò của tập thể, cá nhân qua những ưu, khuyết - điểm đã được kiểm điểm, tự giác xem xét, nhìn lại để phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế.
II. NỘI DUNG KHẮC PHỤC, SỬA CHỮA:
1- Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
- Thực hiện việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, giáo viên tốt hơn, kịp thời hơn nữa.
- Làm tốt hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ giáo viên.
- Ban lãnh đạo cần tham mưu tốt hơn cho Ban chấp hành chi ủy trong việc điều hành công việc của cơ quan.
2- Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
- Hằng năm quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đồng thời thường xuyên bồi dưỡng về mọi mặt.
- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thời kỳ đổi mới, trong việc đổi mới phương thức giáo dục, phương thức lãnh đạo.
3- Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
- Thực hiện tốt hơn quy chế làm việc, quy chế chuyên môn, đồng thời luôn nhắc nhở, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc.
- Ban lãnh đạo cần thu xếp thời gian, phân công người để dự họp do Đảng ủy triệu tập.
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, giáo dục đối với cán bộ giáo viên – công nhân viên; quan tâm giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính chính trị, chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;